"TEGEA Technika & Ekologia" została założona w 1997r. w oparciu o wieloletnie doświadczenia w administracji rządowej, administracji samorządowej, pracę w wykonawstwie i posiadane kwalifikacje zawodowe. Fundamentami działań firmy są wiedza interdyscyplinarna oraz prawidłowe stosowanie przepisów prawa krajowego i unijnego. Głównym celem działań jest świadczenie usług konsultingowych oraz profesjonalne wykonywanie prac dokumentacyjnych, projektowych i badawczych uwzględniające obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego, obsługa przedsiębiorstw, w tym regulowanie dla nich stanu formalno – prawnego w zakresie ochrony środowiska.

PRZYRODA

Prace badawcze, weryfikacja danych i informacji o środowisku.    ·    Badania stanu przyrody, inwentaryzacje przyrodnicze, w tym siedlisk przyrodniczych i kwalifikacji do objęcia ochroną w formie obszarów Natura 2000. Mapy w ArcGIS.    ·    Doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie ochrony przyrody.

¬ więcej >>

ŚRODOWISKO

Oceny o oddziaływaniu przedsięwzięć budowlanych na środowisko. Opinie i ekspertyzy.    ·    Wnioski, operaty i dokumentacje do pozwoleń na emisję .Standardy emisyjne, pozwolenia zintegrowane. Zgłoszenia eksploatacji instalacji.    ·    Doradztwo i prawna ochrona środowiska. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w ciągu 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego. Postępowania przed Komisją Europejską.

¬ więcej >>

ODPADY

Wnioski, operaty i dokumentacje do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na odzysk, transport i zbieranie odpadów.    ·    Obsługa przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami. Ewidencje. Opłata produktowa.    ·    Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne . Instrukcje dla składowisk odpadów. Odzysk i unieszkodliwianie.

¬ więcej >>

GOSPODARKA WODNA

Wnioski, operaty i dokumentacje do uzyskania pozwoleń wodno prawnych na pobór wód lub wprowadzanie wód lub ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych lub do ziemi.    ·    Instrukcje gospodarowania wodą.    ·    Obsługa przedsiębiorstw w zakresie opłat za pobór wody, wody opadowe, ścieki przemysłowe i komunalne.

¬ więcej >>

GEOLOGIA, GÓRNICTWO

Ekspertyzy i opinie.    ·    Dokumentacje hydrogeologiczne.    ·    Dokumentacje geologiczno – inżynierskie.    ·    Dokumentacje geologiczne do koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

¬ więcej >>

ARCHITEKTURA , BUDOWNICTWO

Projekty budowlane, projekty architektoniczno –budowlane.    ·    Przygotowanie inwestycji do realizacji.    ·    Powiernictwo inwestycyjne.    ·    Prognozy wpływu na środowisko ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

¬ więcej >>